Prymicje

 

Powrót do GALERII

 
 
(1/12): Ksi±dz Rektor, ksi±dz Prefekt i ks. Andrzej oczekuj± na Prymicjanta.
Ksi±dz Rektor, ksi±dz Prefekt i ks. Andrzej oczekuj± na Prymicjanta. 
(2/12): Procesja obok cmentarza.
Procesja obok cmentarza. 
(3/12): W czasie procesji ¶piewano pie¶ni, jak widaæ - z akompaniamentem.
W czasie procesji ¶piewano pie¶ni, jak widaæ - z akompaniamentem. 
(4/12): Uczestnicy procesji.
Uczestnicy procesji. 
(5/12): W krakowskich strojach id± uczniowie Szko³y Podstawowej w Zelczynie, do której chodzi³ ks. Pawe³.
W krakowskich strojach id± uczniowie Szko³y Podstawowej w Zelczynie, do której chodzi³ ks. Pawe³. 
(6/12): Procesja zbli¿a sie do ko¶cio³a.
Procesja zbli¿a sie do ko¶cio³a. 
(7/12): Dziewczêta w bieli.
Dziewczêta w bieli. 
(8/12): Przed wej¶ciem do ko¶cio³a czeka ks. proboszcz, ks. kaznodzieja i ksiê¿a wikariusze.
Przed wej¶ciem do ko¶cio³a czeka ks. proboszcz, ks. kaznodzieja i ksiê¿a wikariusze. 
(9/12): Prymicjant przed wejsciem do ko¶cio³a.
Prymicjant przed wejsciem do ko¶cio³a. 
(10/12): Obrzêd pokropienia Prymicjanta.
Obrzêd pokropienia Prymicjanta. 
(11/12): Wspólna modlitwa w czasie ods³oniêcia Obrazu z wizerunkiem Matki Boskiej Krzêciñskiej - ³askami s³yn±cej.
Wspólna modlitwa w czasie ods³oniêcia Obrazu z wizerunkiem Matki Boskiej Krzêciñskiej - ³askami s³yn±cej. 
(12/12): Ksi±dz Pawe³ z uczniami Szko³y Podstawowej w Zelczynie.
Ksi±dz Pawe³ z uczniami Szko³y Podstawowej w Zelczynie.