Budzów

 

Powrót do GALERII

 
 
(1/16): Pielgrzymi usadowili siê w autobusie.
Pielgrzymi usadowili siê w autobusie. 
(2/16): W czasie podró¿y oczywi¶cie ¶piewali.
W czasie podró¿y oczywi¶cie ¶piewali. 
(3/16): Po przybyciu do Budzowa przywitali siê z Jezusem.
Po przybyciu do Budzowa przywitali siê z Jezusem. 
(4/16): Przy okazji obejrzeli ¶wi±tyniê.
Przy okazji obejrzeli ¶wi±tyniê. 
(5/16): Po trudach podró¿y trzeba by³o odpocz±æ.
Po trudach podró¿y trzeba by³o odpocz±æ. 
(6/16): Odpoczywali wszyscy.
Odpoczywali wszyscy. 
(7/16): Odpoczywali bardzo dok³anie.
Odpoczywali bardzo dok³anie. 
(8/16): By³ tak¿e czas na refleksjê.
By³ tak¿e czas na refleksjê. 
(9/16): Nie mog³o zabrakn±æ rozmowy z ksiêdzem proboszczem.
Nie mog³o zabrakn±æ rozmowy z ksiêdzem proboszczem. 
(10/16): Wspólne zdjêcie w kaplicy.
Wspólne zdjêcie w kaplicy. 
(11/16): No i czas wracaæ do domu.
No i czas wracaæ do domu. 
(12/16): Pe³ni wra¿eñ wszyscy kierowali swe kroki do autobusu.
Pe³ni wra¿eñ wszyscy kierowali swe kroki do autobusu. 
(13/16): Szefowa ¯ywego Ró¿añca, Szefowa Ognisk Pokutnych i Zelatorka Ró¿y MB Saletyñskiej.
Szefowa ¯ywego Ró¿añca, Szefowa Ognisk Pokutnych i Zelatorka Ró¿y MB Saletyñskiej. 
(14/16): Niektórzy ze wzruszeniem kierowali ostatnie spojrzenie na ¶wi±tynne wzgórze.
Niektórzy ze wzruszeniem kierowali ostatnie spojrzenie na ¶wi±tynne wzgórze. 
(15/16): Nie ma rady - trzeba wsiadaæ i wracaæ.
Nie ma rady - trzeba wsiadaæ i wracaæ. 
(16/16): By³a z nami tak¿e Szefowa Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Krzêcinie.
By³a z nami tak¿e Szefowa Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Krzêcinie.